Prihlásiť sa

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prevádzkovateľ firma IMEX Pumpy, s.r.o.  spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

Fyzická osoba:  meno, priezvisko, adresa bydliska,  dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa

Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa

 

Osobné údaje spracováva firma IMEX Pumpy, s.r.o, s.r.o. za účelom:

Osobné údaje firma IMEX Pumpy, s.r.o neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Nám. SNP 3, 917 01 Trnava (právne poradenstvo)

Ing. Gabriela Hrnčárová, Sládkovičova 29, 920 01 Hlohovec (mzdy, personalistika, účtovníctvo)

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji (doprava)

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava (doprava)

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava (doprava)

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

  2. Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických  ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

Právo na nápravu

Právo na vymazanie

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na prenosnosť údajov

Právo  namietať

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Právo odvolať súhlas

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 033 730 1347, poslaním e-mailu na adresu: info@imex-pumpy.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Nitrianska 54, Hlohovec 920 01

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

Osobné údaje firma IMEX Pumpy, s.r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach,  zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH  po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Osobné údaje určené na marketingové účely bude firma IMEX Pumpy, s.r.o.  uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.

V prípade nejasností, alebo žiadosti o zmenu stavu Vašich osobných údajov, kontaktujte zodpovednú osobu na mailovej adrese info@imex-pumpy.sk