Certifikáty

Ako iste pre každého z vás aj pre nás je prioritou vysoká kvalita poskytovaných výrobkov a služieb. Naše úsilie smeruje k tomu, aby sme vysokou kvalitou tovarov a služieb čo najlepšie uspokojovali potreby našich zákazníkov a zvyšovali ich spokojnosť.
 

Táto priorita doviedla našu spoločnosť k strategickému rozhodnutiu prijať a vybudovať v našej spoločnosti systém manažérstva kvality (smk) podľa normy STN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000 (momentálne už stará norma).

 

Budovanie smk = plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO.

 

Táto medzinárodná norma určuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia potrebuje predviesť svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt, ktorý spľňa požiadavky zákazníka a chce zvýšiť jeho spokojnosť prostredníctvom efektívneho využívania tohto systému.

 

Po niekoľkých mesiacoch budovania a zavádzania smk bolo naše úsilie 8. septembra 2004 preverené a zhodnotené na celoplošnom certifikačnom audite.

 

Pod vedením audítorského tímu, ktorý spolupracuje s akreditovaným certifikačným orgánom PQM, s.r.o. Banská Bystrica bola naša spoločnosť nanovo preverená, či je systém manažérstva kvality zavedený v súlade s požiadavkami, či je uplatňovaný a rovnako aj udržiavaný. Z výsledku správy vyplynulo, že naša spoločnosť splnila všetky požiadavky v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015 a na základe týchto výsledkov nám bol certifikačným orgánom PQM s.r.o. udelený certifikát systému manažérstva kvality, ktorý pre našu spoločnosť vytvára nové možnosti pôsobenia na trhu a je aj významným medzníkom v jej existencii.

 

Dňa 1. októbra 2018 sa naša spoločnosť IMEX Pumpy s.r.o. stala Autorizovaným servisným a rekonfiguračným strediskom spoločnosti ARO na Slovensku.

 

31. Mája 2022 bolo spoločnosti vydané Oprávnenie na Opravu vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:                     

E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu v triede objektov A objekt bez nebezpečenstva výbuchu.

 

 

3